Aktywny HR V – EFEKTYWNE REKRUTACJE

2 DNIOWY WARSZTAT

UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI:

  • Definiowania precyzyjnych oczekiwań co do preferowanych cech kandydatów,
  • Budowania dobrego kontaktu i relacji z kandydatem, sprzyjającej konstruktywnej rekrutacji,
  • Weryfikowania pożądanych cech u kandydata zarówno w formach biernych, jak i aktywnymi metodami,
  • Rozpoznawania kluczowych cech osobowości kandydata i wykorzystywania ich w procesie rekrutacji,
  • Zawierania kontraktów z rekrutowanymi z uwzględnieniem procesu negocjacji, w perspektywie gry handlowej,
  • Radzenia sobie z oporem kandydatów oraz wywieraną przez nich presją na warunki zatrudnienia.

 

W PROGRAMIE:

1. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z osobą rekrutowaną:

  • Odsłanianie siebie (nazywanie swoich intencji, interesów, emocji itp.),
  • Zdobywanie informacji, zadawanie pytań (w tym tzw. trudnych),
  • Aktywne słuchanie z wykorzystaniem parafrazy, rozpoznawanie i wyodrębnianie interesów osoby rekrutowanej.

2. Definiowanie pożądanych cech kandydata pod kątem wymagań określonego stanowiska pracy. Sprowadzanie opisowych, pożądanych cech kandydata na operacyjny poziom konkretnych zachowań.

3. Sposoby weryfikowania pożądanych cech u kandydata (CV, wywiad, referencje).

4. Weryfikowanie stopnia reprezentacji pożądanych cech u kandydata w formie aktywnej (budowanie i przeprowadzanie psychodram z udziałem rekrutowanych).

5. Budowanie precyzyjnej listy możliwych intencji do zadawanych kandydatom pytań, proponowanych rozwiązań, formy współpracy z rekrutowanym (praca w podgrupach, burza mózgów, trening w parach).

6. Budowanie puli możliwych interesów kandydatów, do których odnosić się można podczas procesu rekrutacji (ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze współpracy b2b).

7. Rozpoznawanie głównych typów osobowości kandydatów (programy informacyjne NLP), które warto uwzględniać w procesie przedstawiania oferty współpracy – ze szczególnym naciskiem na uwzględnianie programu Ja, Cele i Problemy.

8. Budowanie spójnego przekazu proponowanej oferty współpracy kandydatom oraz dostosowywanie tego przekazu do możliwych interesów oraz typów ich osobowości.

9. Model przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej w duchu rozpoznawania interesów rekrutowanego pod kątem możliwych form współpracy z Firmą. Trenowanie nazywania możliwych intencji, zadawania pytań na ważne z punktu widzenia Firmy tematy oraz klaryfikacji z użyciem parafrazy.

10. Budowanie i trenowanie umiejętności negocjacyjnych oraz postawy asertywnej. Główne założenia gry handlowej i postawy kupieckiej podczas ustalania warunków współpracy. Trenowanie modelu targowania się, odmowy handlowej, szukania wyjścia z impasu, w duchu poszukiwania wspólnych interesów.

11. Radzenie sobie z oporem kandydata, reagowanie na przejawy niechęci z jego strony do proponowanych form współpracy.

12. Budowanie użytecznego planu/scenariusza rozmowy oraz puli niezbędnych informacji, potrzebnych w trakcie prowadzenia rozmów, spotkań i ustalania warunków współpracy z rekrutowanym.

 

 

Comments are closed.