Coaching Managerski

Indywidualny coaching dla Top Managementu, Zarządów, Szefów poszczególnych działów Firmy:

 • Aktywne wsparcie managera w realizowaniu jego zadań we współpracy z podwładnymi (poprzez  szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak realizować konkretne zadania szefa w relacji z zespołem Firmy?" oraz trening tych umiejętności). Istotą prowadzonego w tej formie coachingu jest przygotowanie szefa do realizacji konkretnych zadań, zdefiniowanie celów, jakie zamierza osiągnąć oraz głównych interesów zaangażowanych w realizację danego celu, wybór adekwatnych sposobów działania i trening tych sposobów przed zastosowaniem ich w realnych sytuacjach z podwładnymi. Najistotniejszym elementem jest tutaj trening poszczególnych umiejętności oraz konkretnych zachowań, a nie poprzestawanie jedynie na omawianiu ich.
 • Pomoc w przekraczaniu indywidualnych ograniczeń w roli szefa, podnoszeniu jakości wykonywanej przez niego pracy. Coaching w tej wersji odbywa się poprzez obserwację realnej pracy szefa przez coacha, wymianę informacji na temat atutów i rezerw w jego działaniu, wybór zachowań do „skorygowania”, trening pożądanego zachowania i planowanie wdrożenia go w realnej sytuacji zawodowej szefa.
 • Budowanie standardów pracy szefa lub zespołu szefów odpowiadających „kulturze pracy” danej Firmy oraz wdrażanie ich w pracy indywidualnej, lub zespołu szefów,
 • Tworzenie oraz wdrażanie pożądanych standardów reagowania na najtrudniejsze sytuacje w relacjach z podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi.
 • Diagnoza atutów i rezerw w operacyjnej pracy szefa z zespołem oraz przygotowywanie go do działania ułatwiającego realizację jego strategii w sposób dający satysfakcję, oraz chroniący czas i nerwy obu stron.

Nasza autorska metoda Coachingu Zorientowanego na Proces (Process Oriented Coaching)

Na czym polega?

 • Coaching Zorientowany na Proces to metoda aktywnego wspierania nabywania i rozwoju kompetencji, przydatnych w realizacji zadań w życiu zawodowym osoby coachowanej.
 • Nie jest oceną poszczególnych kompetencji danej osoby lecz aktywnym wsparciem w ich nabywaniu i rozwijaniu.
 • Nie koncentruje się jedynie na omawianiu zaobserwowanego przez coacha stylu pracy osoby coachowanej lecz na treningu pożądanych umiejętności. Wykracza poza gadanie w sferę Działania.
 • Proces Coachingu Zorientowanego na Proces, przebiega w cyklu: Umowa – Diagnoza – Omówienie - Korekcja / Trening - Wdrożenie.

 • Rolą coacha jest udział (obserwacja) w realnym działaniu coachowanej osoby w obszarze jej ważnych zadań, omówieniu ich w formie informacji zwrotnych, przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji korekcyjnej.
 • Sesja korekcyjna to trening zachowań usprawniających sposób realizacji zadań przez managera oraz podnoszących jakość jego pracy. Trening pożądanych w danym zakresie umiejętności, ułatwić ma managerowi wdrożenie poszczególnych zachowań w codzienną pracę oraz poszerzyć repertuar realnie stosowanych przez niego umiejętności.
 • W trakcie tak prowadzonych sesji coachingowych definiowane są i trenowane, nowe standardy zachowań („narzędzia”), przydatne w kluczowych momentach życia zawodowego szefa.
 • Każda sesja kończy się ustaleniem sposobu i terminu wdrożenia danego standardu działania w realizacji konkretnych zadań.

 

Cele / Zakładane efekty

 • Nabywanie i podnoszenie jakości poszczególnych kompetencji zawodowych managerów.
 • Rozwój poszczególnych umiejętności managera, zwiększenie jego repertuaru użytecznych zachowań, szczególnie pożądanych w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • Podniesienie jakości wykonywanych  przez szefa zadań,
 • Podniesienie komfortu psychicznego, zwiększenie dystansu emocjonalnego do trudnych sytuacji w życiu zawodowym,
 • Zwiększenie elastyczności działania,
 • Zbudowanie puli niezbędnych standardów działania, uwzględniających specyfikę pracy managera, kluczowe jego interesy oraz potrzeby organizacji w tym zakresie,
 • Wdrażanie tych standardów w codzienną pracę szefa,
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia standardów działania zdefiniowanych w danej firmy,
 • Zwiększenie motywacji,
 • Wychodzenie z rutyny szefa podczas realizacji jego ważnych zadań.

 

Dynamika Procesu/Etapy pracy

 • Zawarcie Umowy/Kontraktu na formę pracy - ustalenie z managerem reguł pracy coachingowej, czytelne ustalenie roli coacha, przygotowanie sposobu przedstawienia coacha osobom z realnej pracy uczestniczącym w diagnozie.
 • Diagnoza (przygotowanie doświadczenia, akcja/doświadczenie) – ustalenie precyzyjnych celów do realizacji przez szefa w jego pracy, przeprowadzenie fragmentu realnej pracy w obecności coacha.
 • Omówienie (informacje zwrotne, wybór tematu pracy korekcyjnej) – sesja informacji zwrotnej na temat Atutów oraz Rezerw w prezentowanych zachowaniach managera, ustalenie tematu oraz celu treningu na podstawie udzielonych informacji w odniesieniu do zamierzonych efektów.
 • Korekcja/Trening (przygotowanie treningu, scenka korekcyjna/trening, omówienie) – zebranie puli pomysłów na nowe standardy zachowań, przydatne w trenowanej sytuacji, wybór jednego z nich, zastosowanie/trening w zaimprowizowanej sytuacji w relacji z coachem, omówienie stopnia zastosowania, satysfakcji szefa z efektów oraz zbieżności z jego głównymi zadaniami i interesami.
 • Planowanie wdrożenia – ustalenie sposobu zastosowania przetrenowanych zachowań i standardów działania, wyznaczenie zadań managera w danym zakresie, wyznaczenie terminu realizacji, umówienie się na sposób weryfikacji wdrożenia.
 • Wdrożenie – realne zastosowanie przygotowanych i przetrenowanych standardów działania w realnych sytuacjach zawodowych, wyznaczanie precyzyjnych zadań wraz z monitorowaniem stopnia ich realizacji przez coacha.