Zarządzanie zespołem projektowym oraz praca zespołowa wewnątrz organizacji

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Korzystania z „narzędzi” komunikacyjnych tak, aby budować bardziej satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami,
  • Nazywania własnych interesów oraz rozpoznawania motywacji partnerów zaangażowanych w realizację zadań w Firmie,
  • Traktowania sytuacji konfliktowych jako szansy na rozwiązywanie sporów w duchu wzajemnego zrozumienia oraz uwzględniania interesów obu stron,
  • Formułowania ważnych dla siebie zasad współpracy, komunikowania ich współpracownikom oraz zawierania z nimi kontraktu, co do reguł gry we wzajemnej współpracy mimo braku wyraźnych zależności służbowych,
  • Przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom, komunikowania możliwych wyrazów docenienia oraz ewentualnych sankcji, komunikowania trudnych decyzji,
  • Wychodzenia z impasu podczas negocjacji lub powstałych sporów w ramach działań z partnerami w pracy,
  • Asertywnego przeciwstawiania się naciskom oraz manipulacjom, korzystając z wypracowanych standardów reagowania na trudne zachowania partnerów,
  • Rozpoznawania oraz uwzględniania podświadomych potrzeb oraz typów osobowości partnerów, dbając o większy poziom satysfakcji we współpracy,
  • Rozmawiania i negocjowania z własnymi przełożonymi tak, aby wciągać ich do współpracy, uwzględniając ich możliwe opory oraz ważne interesy.

Comments are closed.