Czym jest Akademia Managera i Lidera Coach.pl?
 • Cykl warsztatów budujących i doskonalących kluczowe kompetencje zarządzania i przywództwa, przygotowujących lub doskonalących pełnienie funkcji szefa i prowadzenia zespołu podwładnych,
 • Program budowania i doskonalenia praktycznych umiejętności zarządzania i prowadzenia zespołu podwładnych, przydatnych na czas stabilności jak i kryzysów,
 • Zawartość merytoryczna Akademii skoncentrowana jest na psychologicznych aspektach relacji szef – podwładni oraz użytecznych sposobach stosowania ich w codziennej współpracy,
 • Warsztatowa formuła pracy skoncentrowana na dostarczaniu konkretnych standardów, umiejętności i narzędzi do stosowania w praktyce zarządzania i przewodzenia zespołom w firmie/organizacji,
 • Wypracowywanie i doskonalenie użytecznych modeli działania, skutecznych w najtrudniejszych momentach pracy managera,
 • Maksimum doświadczeń i praktyki osadzonej w rzeczywistości biznesowej i codziennych wyzwaniach zawodowych szefów różnych firm oraz ich wzajemna wymiana pomiędzy uczestnikami Akademii,
 • Scenki diagnostyczne oraz treningowe w oparciu o realne sytuacje zawodowe uczestników,
 • W ramach Akademii, każdy z uczestników ma możliwość przeprowadzenia dla siebie dokładnej Diagnozy 360 Miękkich kompetencji Managerskich na początku oraz na końcu projektu.
 • Dokładny opis Diagnozy znajduje się tutaj: https://coach.pl/diagnoza-miekkich-kompetencji-managerskich-on-line/

Dla kogo jest Akademia Managera i Lidera Coach.pl?

Dla wszystkich, którzy w roli managera chcą w oczach swoich podwładnych oraz własnych, być szefem “z jajami/ikrą”.

Dla wszystkich obecnych i przyszłych szefów, dla których wysoka jakość zarządzania zespołami/podwładnymi jest wyzwaniem i celem.

Dla tych, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za podnoszenie efektywności i jakości swojego zarządzania zarówno w sprzyjających okolicznościach jak i w czasie kryzysu.

Z zawartych w programie Akademii propozycji merytorycznych korzystać mogą zarówno doświadczenia managerowie, pragnący doskonalić jakość swoich relacji z podwładnymi, jak i osoby rozpoczynające piękną i trudną „przygodę” pracy w zawodzie szefa.

Korzyści dla uczestnika:
 • Zwiększenie świadomości kluczowych aspektów skutecznego zarządzania i przywództwa,
 • Nabycie realnych umiejętności stosowania w praktyce najważniejszych „narzędzi” efektywnego managera i lidera,
 • Zwiększenie możliwości i umiejętności nazywania oraz komunikowania własnych interesów zaangażowanych we współpracę z podwładnymi,
 • Zwiększenie samoświadomości własnych interesów, emocji, stylów reagowania, potencjału i ograniczeń w roli szefa,
 • Zwiększenie świadomości kluczowych źródeł motywacji swoich podwładnych oraz adekwatnych sposobów uwzględniania ich w codziennej współpracy,
 • Zwiększenie motywacji własnej oraz podwładnych we współpracy z szefem,
 • Zmniejszenie poziomu stresu związanego z radzeniem sobie z typowymi wyzwaniami i trudnymi sytuacjami w relacjach z podwładnymi,
 • Zwiększenie efektywności budowania, podtrzymywania oraz rozwijania satysfakcjonujących oraz efektywnych relacji z podwładnymi, współpracownikami oraz przełożonymi w pracy,
 • Zmniejszenie potencjalnych tendencji „odśrodkowych” wśród zespołu podwładnych, zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników,
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy w roli szefa i lidera zespołu,
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z typowymi, trudnymi zachowaniami, reakcjami oraz sytuacjami w relacjach z podwładnymi,
 • Nabycie umiejętności budowania, zarządzania i współpracy z zespołem,
 • Zwiększenie własnej inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności stosowania jej w codziennej praktyce w relacjach z podwładnymi,
 • Zwiększenie umiejętności oraz możliwości realizacji ważnych dla szefa celów oraz jego wizji we współpracy z zespołem,
 • Nabycie umiejętności aktywnego doskonalenia standardów jakościowych w pracy podwładnych oraz rozwijania ich kompetencji w drodze coachingu,
 • Wzmocnienie swojej pozycji w oczach podwładnych, jako dojrzałego managera i lidera („szefa z klasą” oraz „szefa z jajami”),
 • Umiejętność efektywnej współpracy i skutecznego zarządzania pracownikami pokolenia Y.
W programie:
Diagnoza 360 Miękkich Kompetencji Managerskich kwestionariuszem online na początku oraz na końcu Akademii.
1 Warsztat – Rola szefa, szef w sytuacji kryzysowej, wizja, obszary decyzyjne we współpracy z podwładnymi.
 • Rola szefa. Wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, specyfika, możliwy potencjał oraz pułapki. Waga jakości zarządzania w kontekście wyzwań współczesnego rynku, oczekiwań pracowników, pracodawców, zmieniających się okoliczności biznesowych i wyzwań pokoleniowych. Waga rozwijania, doskonalenia i stosowania w praktyce inteligencji emocjonalnej oraz psychologicznych aspektów zarządzania przez szefa.
 • Szef w sytuacji kryzysowej. Konsekwencje (zagrożenia i potencjał) konieczności działania w nowej rzeczywistości biznesowej (np. pandemii). Podejmowanie wyzwań związanych z pracą zdalną i ograniczonym kontaktem fizycznym z pracownikami. Poszukiwanie źródeł motywacji własnej i podwładnych w czasie przedłużającego się kryzysu.
 • Wizja szefa. Definiowanie oraz czytelne komunikowanie swojej własnej wizji (zespołu, biznesu, siebie) podwładnym, wciąganie podwładnych do współtworzenia tej wizji (komunikowanie celu i sensu działania we współpracy z szefem).
 • Świadomość psychologicznych obszarów decyzyjnych we współpracy. Diagnozowanie, konstruktywne i efektywne działanie w możliwych trzech obszarach współpracy z podwładnymi : Decyzji – Negocjacji – Prośby. Sposoby efektywnego działania w obszarze Decyzji z podwładnymi. Komunikowanie i wdrażanie trudnych i niewygodnych decyzji we współpracy z Zespołem.
2 Warsztat – Obejmowanie roli szefa w zespole, dojrzała komunikacja, wyzwania sytuacji kryzysowej.
 • Obejmowanie roli szefa w zespole (nowy szef, dotychczasowy współpracownik/kolega w nowej roli szefa). Definiowanie swojej nowej roli w zespole, jako szefa. Budowanie adekwatnej do niej, dojrzałej relacji z podwładnymi rozumiejąc istotę roli szefa i wynikające z niej konsekwencje dla jakości wzajemnej współpracy z podwładnymi. Sposoby unikania typowych pułapek w relacji z podwładnymi w roli szefa.
 • Dojrzała komunikacja. Efektywne stosowanie konstruktywnych sposobów komunikacji w oparciu o założenia Analizy Transakcyjnej i trzy stany Ego (Rodzic – Dorosły – Dziecko). Budowanie i wdrażanie konstruktywnych sposobów komunikacji wewnątrz zespołów, szczególnie w sytuacjach podwyższonego stresu.
 • Podejmowanie wyzwań zarządzania w sytuacji kryzysowej (np.pandemii). Sposoby organizacji czasu pracy w systemie pracy zdalnej i ograniczonym kontakcie fizycznym z pracownikami. Efektywna komunikacja w kryzysie. Diagnozowanie i definiowanie źródeł oporu u siebie i podwładnych oraz granic zakresu wpływu.
 • Świadomość psychologicznych obszarów decyzyjnych we współpracy. Sposoby efektywnego działania w obszarze Negocjacji z podwładnymi. Model negocjacji nastawionych na współpracę jako narzędzie budowania postaw odpowiedzialności podwładnych.
3 Warsztat – Kontrakt z przełożonymi, kontrakt z podwładnymi, system wartości i reguły współpracy szefa.
 • Zakres kompetencji, decyzyjności i swoboda działania szefa. Definiowanie współpracy z przełożonymi. Aktywne kształtowanie swojego zakresu kompetencji oraz decyzyjności wraz z pożądanymi sposobami kooperacji i komunikacji z przełożonymi. Zawieranie kontraktów z przełożonymi na zakres, formę i swobodę działania szefa.
 • Świadomość psychologicznych obszarów decyzyjnych we współpracy. Sposoby efektywnego działania w obszarze Prośby w relacji z przełożonymi i z podwładnymi. Model wciągania partnera do współpracy jako narzędzie wychodzenia z impasów oraz szukania rozwiązań w duchu dbałości o interesy obu stron.
 • Zawieranie kontraktów w pozycji Dorosły – Dorosły. Zawieranie czytelnych kontraktów z podwładnymi na formę, zakres współpracy, oczekiwany sposób realizacji ich zadań, wzajemnej komunikacji itp. Budowanie i rozwijanie dorosłej i odpowiedzialnej postawy podwładnych do powierzanych im obowiązków i oczekiwanych sposobów współpracy. Uwzględnianie kontekstu osobistego podwładnych – “zawieranie kontraktów” z bliskimi i rodziną pracownika.
 • Reguły gry, zasady współpracy. Definiowanie i czytelne komunikowanie oczekiwanych przez szefa reguł współpracy z podwładnymi i wewnątrz zespołu niezbędnych w urzeczywistnieniu jego wizji. Definiowanie i komunikowanie najważniejszych interesów szefa zaangażowanych w reguły współpracy z podwładnymi.
4 Warsztat – Zarządzanie przez cele, monitorowanie stopnia realizacji zadań, feedback, docenianie i stosowanie sankcji.
 • Zarządzanie przez cele. Definiowanie i komunikowanie celów podwładnym oraz stymulowanie ich do podejmowania adekwatnych działań w celu ich realizacji, definiowanie potencjalnych zagrożeń w realizacji celów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Zarządzanie w sytuacji pracy zdalnej lub hybrydowej. Definiowanie adekwatnych do sytuacji KPI związanych z efektywnością i jakością wykonywanej przez Zespół pracy.
 • Monitorowanie stopnia realizacji zadań w kontakcie bezpośrednim oraz w pracy zdalnej. Podejmowanie działań korygujących i gwarantujących realizację wyznaczonych podwładnym zadań.
 • Konstruktywny feedback, wyrazy docenienia i sankcje. Efektywne sposoby budowania i wpływania na motywację podwładnych. Konstruktywne sposoby udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej (feedback). Budowanie i rozszerzanie własnej puli wyrazów docenienia i potencjalnych sankcji.
5 Warsztat – Rekrutacja, radzenie sobie ze spadkiem motywacji i marudzeniem podwładnych.
 • Rekrutacja pracowników. Proces efektywnej rekrutacji właściwych pracowników do zespołu.
 • Szef w obliczu marudzenia,” niedasizmu” i spadku motywacji podwładnych. Radzenie sobie z przejawami niechęci do brania odpowiedzialności za rozwiązywanie pojawiających się problemów. Efektywne sposoby wspierania umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów podwładnych w codziennej współpracy.
 • Diagnozowanie źródeł wypalenia zawodowego podwładnych i destrukcyjnych reakcji na przedłużający się stress (np.w wyniku konieczności pracy zdalnej).
 • Sztuka rozmowy jako ważny element budowania relacji z podwładnymi oraz zapobiegania stanom frustracji i depresji.
6 Warsztat – Szef w roli coacha, coachingowy styl zarządzania, coaching w pracy zdalnej.
 • Szef w roli coacha, coachingowy styl zarządzania. Aktywne budowanie i doskonalenie rozwoju kompetencji podwładnych w formie coachingu. Coachingowy model zarządzania, aktywne podnoszenie jakości pracy podwładnych oraz budowanie postaw odpowiedzialności za własny rozwój w zespole podwładnych. Budowanie, doskonalenie oraz dbałość o stosowanie w praktyce pożądanych standardów jakościowych w pracy podwładnych.
 • Możliwości prowadzenia procesu coachingu w pracy zdalnej.
7 Warsztat – Szef wobec zespołu podwładnych.
 • Szef wobec zespołu podwładnych. Budowanie, zarządzanie zespołem, rozumienie i konstruktywne wykorzystywanie dynamiki procesu grupowego, ról i faz rozwoju zespołu we współpracy z nim.
8 Warsztat – Ocena pracownicza i assessment center, szef w roli mediatora.
 • Ocena pracownicza i assessment center. Planowanie ścieżek rozwoju poszczególnych kompetencji podwładnych, monitorowanie procesu realizacji przez nich poszczególnych celów i zadań, udzielanie systematycznego, konstruktywnego feedbacku (pozytywnego i negatywnego), w odniesieniu do jakości realizowanych przez nich zadań.
 • Ocena pracownicza w zdalnym sposobie pracy. Możliwości i zagrożenia w tej formie współpracy z podwładnymi.
 • Szef w roli mediatora. Mediacje konfliktów. Efektywne sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe i rozwiązywanie napięć pomiędzy pracownikami w konstruktywny sposób.
9 Warsztat – Proces poznawania podwładnych, inspirowanie zespołu i poszczególnych pracowników.
 • Poznawanie podwładnych. Zdobywanie wiedzy o podwładnych, ich źródłach motywacji, osobistych preferencjach, obawach, planach itp. Rozpoznawanie kluczowych typów osobowości podwładnych oraz dynamiki ich procesów decyzyjnych w oparciu o meta programy NLP. Budowanie i doskonalenie umiejętności dostosowywania sposobów motywowania i zarządzania podwładnymi adekwatnie do ich indywidualnych preferencji i cech osobowości.
 • Inspirowanie i angażowanie zespołu oraz poszczególnych pracowników. Budowanie i doskonalenie umiejętności inspirowania podwładnych w oparciu o wiedzę o ich indywidualnych preferencjach. Aktywne wciąganie ich w kreowanie wizji rozwoju własnego oraz zespołu, w którym pracują. Wzmacnianie wewnętrznych źródeł motywacji podwładnych i postaw brania odpowiedzialności za realizację własnych wizji.
10 Warsztat – Odpowiedzialność za zespół w organizacji, proces sukcesji, rozwój osobisty szefa.
 • Szef jako twarz zarządu i własnego zespołu. Odpowiedzialność szefa za podejmowane i komunikowane zespołowi decyzje managementu. Sposoby reprezentowania, ochrony i dbania o interesy zespołu przez szefa na forum firmy i we współpracy z innymi zespołami.
 • Proces sukcesji. Planowanie i realizowanie procesu sukcesji przez szefa. Przygotowywanie sukcesorów do przyszłego kontynuowania realizowanej przez szefa wizji rozwoju organizacji bez narażania na szwank jakości i ciągłości procesów.
 • Rozwój osobisty szefa. Planowanie i podejmowanie nowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych przez szefa, wymuszających nabywanie nowych kompetencji i doskonalenie posiadanych. Podejmowanie nowych wyzwań i wychodzenie szefa z własnej strefy komfortu, jako podstawa do egzekwowania podobnych postaw u podwładnych.
11 Warsztat – Zarządzanie zmianą, zarządzanie sytuacje kryzysowe, wystąpienia publiczne, prowadzenie zebrań.
 • Zarządzanie zmianą. Przygotowywanie, komunikowanie i przeprowadzanie procesów zmiany w obrębie firmy, poszczególnych zespołów, przestrzeni zawodowej poszczególnych osób z zespołu. Zmniejszanie ryzyka rozwoju procesów destrukcyjnie wpływających na motywację i efektywność pracy podwładnych w obliczu nieuchronnych zmian.
 • Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej z ograniczonym lub całkowitym brakiem wpływu na okoliczności.
 • Wystąpienia publiczne oraz prowadzenie zebrań zespołu. Budowanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, przygotowywaniem i prowadzeniem prezentacji, spotkaniami z dużym audytorium. Sposoby radzenia sobie z tremą oraz typowymi trudnościami w relacji z grupą odbiorców podczas publicznych wystąpień.
12 Warsztat – Radzenie sobie ze stresem, asertywność szefa, szef w kryzysie i wobec kryzysu podwładnych, wciąganie podwładnych do współpracy “z pola” prośby.
 • Radzenie sobie ze stresem. Konstruktywne sposoby radzenia sobie z typowymi przejawami napięcia i stresu w tej roli zawodowej.
 • Szef w obliczu przedłużającego się kryzysu (własnego, w organizacji, w otoczeniu biznesowym, u podwładnych).
 • Asertywność szefa. Kluczowe standardy dbania i chronienia interesów szefa w relacji z podwładnymi. Konstruktywne standardy odmowy, stawiania granic, ustalania warunków w drodze targowania się, komunikowania własnych oczekiwań itp.
 • Wciąganie podwładnych do współpracy. Sposoby konstruktywnego i efektywnego wciągania podwładnych do współpracy w obliczu oporu z ich strony.
13 Warsztat
 • Sesja zaliczeniowa, Case study, „Egzamin”
Warunki organizacyjne:
 • Projekt w formule offline
 • Terminy: Sobota – Niedziela  ( rozpoczęcie 15 – 16 maja 2021, kolejne daty do ustalenia z uczestnikami) 
 • Częstotliwość co ok. 4 tygodnie, całość ok. 1 rok
 • Koszt 19000 PLN netto za 1 uczestnika płatne w 4 ratach
 • W cenie udział w warsztatach, diagnoza 360 kompetencji managerskich, catering, materiały
 • Miejsce : Warszawa, ul. Dobra 5/5
 • Grupa od 10 – 16 osób

 

Mikołaj Uzunow
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań

To nie jest czas na byle jakich szefów. Akademia to wyjątkowa formuła pracy warsztatowej w stałej grupie managerów. Maksymalnie praktyczny cykl warsztatów, koncentrujących się na kluczowych wyzwaniach w pracy szefa wraz z trenowaniem użytecznych standardów zachowań. Esencja naszych wieloletnich doświadczeń ze współpracy z managerami wszystkich szczebli oraz niepowtarzalna dynamika pracy zespołu w jednym. Na czasy stabilne oraz w sytuacjach kryzysu. Bardzo gorąco zapraszam!

Mikołaj Uzunow
Coach, CEO
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań

To nie jest czas na byle jakich szefów. Wyjątkowa formuła pracy warsztatowej w stałej grupie managerów. Maksymalnie praktyczny cykl warsztatów, koncentrujących się na kluczowych wyzwaniach w pracy szefa wraz z trenowaniem użytecznych standardów zachowań. Esencja naszych wieloletnich doświadczeń ze współpracy z managerami wszystkich szczebli oraz niepowtarzalna dynamika pracy zespołu w jednym. Bardzo gorąco zapraszam!

Mikołaj Uzunow
Coach, CEO