Czym jest Akademia Managera i Lidera w Firmie ?

Realizuję na zamówienie projekty Akademii Managera I Lidera, dedykowane kadrze zarządzającej danej organizacji. Mają one formę cyklu  4 – 6 (2 dniowych) sesji warsztatowych oraz cyklu sesji indywidualnego coachingu managerskiego dedykowanego uczestnikom projektu. Po każdej sesji warsztatowej uczestnicy realizują „zadania domowe”, wdrażając poszczególne kompetencje w codzienną praktykę współpracy ze swoimi zespołami.

Zawartość merytoryczna każdego projektu przygotowywana jest w oparciu o dokładną analizę specyficznych potrzeb zamawiających projekt, kadry zarządzającej uczestniczącej w projekcie oraz kontekstu i modelu biznesowego, w którym działa ona na co dzień.

Dodatkowo, jako wsparcie w definiowaniu zawartości merytorycznej  Akademii, proponuję przeprowadzenie Diagnozy 360 Miękkich kompetencji Managerskich dla zespołu managerów i każdego z nich indywidualnie na początku oraz na końcu projektu.

Dokładny opis Diagnozy znajduje się tutaj: https://coach.pl/diagnoza-miekkich-kompetencji-managerskich-on-line/

Etapy realizacji projektu:
ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH :

 W celu doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, proponuję:

  • Badanie ankietowe wśród wszystkich uczestników,
  • Spotkania/wywiady z bezpośrednimi przełożonymi lub/oraz osobą zarządzającą – Sponsorem projektu,
  • Przeprowadzenie Diagnozy 360 Miękkich kompetencji Managerskich dla zespołu managerów i każdego z nich.

Działania te pozwalają zrozumieć potrzeby zarówno uczestników, jak i oczekiwania decydentów oraz zobaczyć, na ile są one ze sobą spójne.

WARSZTAT JEDNOMYŚLNOŚCI:

Jedno lub 2 dniowe spotkanie z bezpośrednimi przełożonymi uczestników oraz osobami z działu HR, którego celem będzie:

  • Omówienie ostatecznego kształtu projektu oraz roli przełożonych w trakcie trwania projektu,
  • Wsparcie managerów w zaplanowaniu obszarów rozwojowych uczestników projektu i przygotowanie do przeprowadzenia rozmów indywidualnych.
URUCHOMIENIE PROJEKTU:

Zaprezentowanie uczestnikom projektu: jego celów, przebiegu, zawartości merytorycznej.

Przeprowadzenie rozmów indywidualnych bezpośrednich przełożonych z uczestnikami projektu, wypracowanie obszarów do i ustalenie ich celów rozwojowych.

PRZEPROWADZENIE ZAPLANOWANEGO CYKLU WARSZTATÓW SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

Wraz z realizacją indywidualnych „zadań domowych” przez uczestników

Przykładowa zawartość merytoryczna warsztatów

WARSZTAT I:  Rozwój kompetencji managerskich  – Doskonalenie umiejętności komunikacji i efektywności własnej w relacjach z podwładnymi. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT II: Rozwój kompetencji managerskich  zarządzania zespołem. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT III: Rozwój kompetencji budowania zespołu w oparciu Koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego wg Blancharda oraz mechanizmy procesu grupowego. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT IV:  Coachingowy styl zarządzania – jak rozwijać umiejętności i kompetencje managerów niższego szczebla. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT VI:  Delegowanie zadań oraz trudne rozmowy z pracownikami. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT VII:  Zarządzanie zespołem w obliczu zmiany. Czas trwania  2 dni

WARSZTAT VIII: Zarządzanie konfliktem w zespole oraz budowanie współpracy z przełożonym. Czas trwania  2 dni

PRZEPROWADZENIE CYKLU SESJI INDYWIDUALNEGO COACHINGU MANAGERSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW (3 – 5 sesji)

PODSUMOWANIE PROJEKTU

  • Spotkanie ze sponsorem, HR oraz  przełożonymi uczestników, w celu omówienia wyników projektu oraz rekomendacji do dalszej pracy z uczestnikami.
Mikołaj Uzunow
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Wypracowanie wysokich standardów zarządzania kadry managerskiej danej firmy jest wyzwaniem trudnym, wymagającym dużego wysiłku organizacyjnego i wysokiej motywacji decydentów. Jest to jednak inwestycja niezwykle opłacalna i długofalowa. Od jakości sposobów zarządzania zależy wiele aspektów wpływających na jakość i powodzenie biznesu. Tym, którzy to rozumieją i decydują się podjąć ten wysiłek dedykuję tę Akademię, ponieważ wierzę w sens odpowiedzialnego zarządzania.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!