Tematyka Akademii dedykowana jest:
 • Szefom, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom w systemie stacjonarnym.
 • Pracownikom Działów HR, którzy w drodze warsztatów dbają o rozwój umiejętności miękkich.
 • Trenerom i coachom, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń w organizacji.
 • Wszystkim tym, których pociąga zawód trenera pracującego aktywnymi metodami z grupą.
Kompetencje zawarte w programie Akademii:
Warsztat 1: FILOZOFIA ZAWODU TRENERA

Tożsamość zawodowa: dlaczego taki zawód? Pasja czy kalkulacja?

 • Badanie indywidualnych motywacji uczestników.
 • Predyspozycje i kompetencje. Czynniki wpływające na efektywność w zawodzie trenera.
 • Indywidualna analiza predyspozycji i kompetencji – tworzenie matrycy rozwojowej jako punkt wyjścia do nauki zawodu trenera.

Etyka zawodu trenera.

 • Pomiędzy megalomanią i pokorą.
 • Zjawisko omnipotencji w prowadzeniu szkoleń.
 • Podstawowe zasady etyczne.
Warsztat 2: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROWADZENIU SZKOLEŃ

Narzędzia budowania kontaktu:

 • Radzenie sobie z projekcjami,
 • Poziomy komunikowania się (stanowiska, interesy),
 • Aktywne słuchanie (parafraza, pozycja „0”),
 • Zjawisko „procesu” w relacji,
 • Rola otwartej komunikacji.

Elementy typologia osobowości – Jak nie zaburzać uczestników szkoleń na poziomie podświadomym?

Poziomy świadomości:

 • zmysły,
 • wrażenia,
 • emocje.

Konstruktywne komunikaty:

 • Informacja zwrotna,
 • Komunikat „ja”,
 • Rodzaje relacji trener-uczestnicy i ich konsekwencje: rodzic-dziecko, rodzic-rodzic, dorosły-dorosły.

Asertywność:

 • Wyjaśnienie idei,
 • Podstawowe narzędzia (zamiana oceny na opinię, stawianie granic, lista potencjalnych konsekwencji).
Warsztat 3: ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Narzędzia i metody analizy potrzeb szkoleniowych:

 • Ankieta – wady i zalety,rodzaje ankiet, rodzaje pytań i ich zastosowanie w ankietach,
 • Wywiad,rodzaje wywiadów,
 • Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych,
 • Poziomy motywacji do szkoleń,
 • Tworzenie scenariuszy wywiadów,
 • Obserwacja – obserwacja bezpośrednia jawna,analiza materiałów,mistery shopping,
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników,metoda statystyczna,metoda ustalania priorytetów,
 • Wychodzenie z impasu (syndrom zróżnicowanych potrzeb)– indywidualne ścieżki rozwoju lub mediacje,
 • „Syndrom miny” – czy opłaca się brać każde szkolenie?

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń,
 • Metody pomiaru efektywności szkoleń,
 • Badanie poziomu zadowolenia uczestników,
 • Testy wiedzy,
 • Metody panelowe (krótko i długoterminowe badanie przyrostu wiedzy i umiejętności w czasie),
 • Metody obserwacyjne (bezpośrednia jawna, analiza materiałów, mistery shopping),
 • Kłopoty z pomiarem wpływu szkoleń na twarde wskaźniki w firmie.

Projektowanie wydarzenia szkoleniowego

 • Tworzenie projektu szkolenia,
 • Tworzenie indywidualnych planów działań (studia przypadków).
Warsztat 4: LOGIKA TWORZENIA PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Wybór tematów

 • Dlaczego wybieram dany temat?
 • Skąd jest zapotrzebowanie?
 • Skala zainteresowania.

Cele i efekty

 • Jak formułować cele?
 • Czego chcę nauczyć – efekt?
 • Dlaczego właśnie takie umiejętności?
 • Kto jest odbiorcą?

Tworzenie szczegółowego konspektu

 • Zakresy tematów (moduły),
 • Logika modułów,
 • Rola modułu (Jaki cel? Jaki efekt? Jakie umiejętności?).

Metody pracy

 • Aktywności,
 • Instrukcje,
 • Weryfikacja metod (dlaczego taka metoda?).

Treści obrazujące

 • Anegdoty,
 • Przykłady,
 • Puenty,
 • Adekwatność treści obrazujących do zawartości i celu modułu.

Zawartość merytoryczna (skąd czerpać treści?)

 • Źródła wiedzy,
 • Inspiracje,
 • Doświadczenia.

Planowanie

 • Ramy czasowe,
 • Kolejność,
 • Sposób przetestowania (wewnątrz, na zewnątrz),
 • Harmonogram działań wdrożeniowych.

Analiza SWOT i weryfikacja

Warsztat 5: . PROCES GRUPOWY

Fazy rozwoju małej grupy  – czym jest proces grupowy i jakie jest jego znaczenie w prowadzeniu szkoleń?

Faza zależności  (grupa bierna)

 • Jak radzić sobie z biernością grupy ?
 • Jak budować bezpieczeństwo w grupie i „otwierać” trudne tematy?
 • Jak konstruować doświadczenia aktywizujące?
 • Jak „wymuszać” przepływ ważnych informacji w grupie?

Faza różnicowania  (grupa przeszkadzająca)

 • Jak radzić sobie z nadaktywnością grupy ?
 • Jak rozpoznawać i wykorzystywać nieformalne role grupowe?
 • Jak uczyć uczestników, aby zamiast bolesnych ocen używali informacji zwrotnych ?
 • Jak kanalizować energię podczas szkolenia?

Faza kryzysu odpowiedzialności (grupa narzekająca)

 • Jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” uczestników? – „odtruwanie”.
 • Jak formułować problemy do wspólnego rozwiązania?
 • Jak skłaniać do wysiłku i brania odpowiedzialności?

Atak na lidera

 • Jak obronić autorytet trenera w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji?
 • Jak wykorzystać atak na lidera na rzecz wzmocnienia grupy?
 • Jak przygotować się do nowej roli po ataku na lidera?

Faza nadzwyczajnej mocy grupy

Faza realnych możliwości

Warsztat 6 i 7: PROWADZENIE WARSZTATÓW I i II ETAP

Wprowadzenie w specyfikę pracy trenerskiej metodami aktywnymi.

Formy pracy aktywnej z grupą:

 • Studia przypadków – casy, zadania,
 • Gry i symulacje,
 • Psychodramy,
 • Burze mózgów,
 • Prace indywidualne,
 • Zadania grupowe,
 • Mini wykład.

Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego.

Ogólne zasady konstruowania doświadczeń.

 • Intencje,
 • Instrukcje,
 • Zasada stopniowania trudności,
 • Przydzielanie ról: diagnoza trudności, trening nowych umiejętności,
 • Analiza i puentowanie ćwiczeń (wnioski).

Etapy prowadzenia szkoleń, przedstawienie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami:

 • Przywitanie, przedstawienie, wprowadzenie reguł, zebranie oczekiwań, zawarcie kontraktu z uczestnikami, przestawienie planu zajęć i aspektów „technicznych”,
 • Organizowanie doświadczeń „wymuszających” uaktywnienie uczestników w bezpiecznej dla nich atmosferze,
 • Generowanie listy nowych pomysłów, rozwiązań z udziałem uczestników,
 • Wprowadzanie nowych elementów wiedzy w formie mini wykładu,
 • Konstruowanie doświadczeń w nowym obszarze tematycznym (od diagnozy, poprzez analizę do wprowadzenia modelu i trening nowego podejścia),
 • Podsumowywanie, puentowanie i przechodzenie do nowych fragmentów zajęć,
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama – diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening),
 • Sztuka moderowania dyskusji (sesja Q&A) – jak prezentować nowe treści angażując jednocześnie odbiorców do wymiany doświadczeń, wymyślania nowych pomysłów i informacji zwrotnych na temat przedstawianych treści?
Warsztat 8: TRENER W ROLI COACHA

Definicja i rodzaje coachingu

 • Indywidualny trening standardów,
 • Coaching rozwojowy: wglądowy, narzędziowy,
 • Coaching interwencyjny,
 • Rola coacha: pomaganie czy wyręczanie.

Filozofia  i etapy coachingu

 • Zastosowanie i atuty coachingu,
 • Umowa coachingowa,
 • Diagnoza potencjału i ograniczeń klienta,
 • Informacje zwrotne o pozytywach i rezerwach,
 • Trening nowych umiejętności,
 • Reakcja na prośbę klienta o wsparcie w danym obszarze,
 • Przygotowanie do roli coacha,
 • Procedura zapisu najważniejszych kategorii jako niezbędny element udzielania informacji zwrotnych klientowi.

Trening procedury coachingowej

 • Umowa na spotkania coachingowe.
  • Trenowanie umiejętności precyzyjnego przekazania celu i warunków współpracy coach-klient,
  • Granice odpowiedzialności coacha.
 • Rola coacha podczas diagnozy,
 • Informacje zwrotne od coacha (pozytywy i rezerwy) po diagnozie,
 • Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych dla klientów podczas coachingu,
 • Trenowanie nowych umiejętności z klientem,
 • Aktywne metody w trenowaniu nowych, zachowań i umiejętności klienta. Jak przechodzić od gadania do budowania doświadczeń?

Budowanie sytuacji diagnostycznej, gdy bezpośrednia obserwacja działań klienta nie jest możliwa a prosi on o pomoc w konkretnej swojej trudności.

 • Indywidualny trening w roli coacha. Symulowanie etapów coachingu- od jasnego kontraktu do informacji zwrotnych i treningu.

Trudne sytuacje podczas coachingu

 • Klient nie biorący odpowiedzialności,
 • Klient polemizujący,
 • Nierealne oczekiwania od coacha,
 • Zjawisko przeniesienia.
 Warsztat 9: SESJA ZALICZENIOWA, Case study, „Egzamin”.
 • Prezentacja na forum grupy wybranych kompetencji trenerskich w formie psychodramy.
 • Podsumowanie Akademii, planowanie dalszej własnej pracy rozwojowej w roli trenera.
 
Warunki organizacyjne:
 • Terminy: Sobota – Niedziela  ( precyzyjne daty do ustalenia z uczestnikami),
 • Częstotliwość: co 4 – 6 tygodni,
 • Koszt : 15000 PLN za 1 uczestnika,
 • Osobno wyżywienie i nocleg,
 • Miejsce : Warszawa lub Wrocław,
 • Grupa : od 8 – 16 osób.
Mikołaj Uzunow
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Jeśli pociąga Ciebie zawód trenera pracującego aktywnymi metodami z grupą, to jest propozycja dla Ciebie. Ponieważ „zjedliśmy zęby” pracując latami w tym zawodzie, mamy do zaoferowania nie tylko sprawdzone metody pracy z grupami ale także cały wachlarz praktycznych patentów na trudne chwile w tej pracy.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!