Aktywna Diagnoza Miękkich Kompetencji Handlowych w Relacji z Coachem Online

Co to daje? – możliwe korzyści
 • Wynikiem diagnozy” jest „fotografia” aktualnego stanu stosowania oraz  jakości miękkich kompetencji handlowych danego  przedstawiciela/handlowca w codziennej praktyce budowania relacji biznesowych.
 • Aktywna diagnoza ta daje precyzyjny obraz Atutów oraz Rezerw w sposobach pracy danego przedstawiciela/handlowca, co przekłada się na definicję jego konkretnych potrzeb rozwojowych w kluczowych obszarach handlowania.
 • Aktywna diagnoza opiera się na bezpośrednim doświadczeniu sposobu działania danego przedstawiciela/handlowca w relacji z coachem i tym samym zmniejsza ryzyko subiektywnego oglądu stanu kompetencji, który może być  przez przedstawiciela/handlowca zniekształcony i odbiegać od rzeczywistości.
 • Daje ona możliwość realnej weryfikacji sposobów radzenia sobie przez danego przedstawiciela/handlowca z typowymi trudnymi reakcjami i zachowaniami klientów w typowych dla niego sytuacjach zawodowych.
 • Efektem aktywnej diagnozy jest wskazanie konkretnych umiejętności do dalszego doskonalenia i rozwoju przez przedstawiciela/handlowca w wybranych obszarach oraz w kontekście konkretnych sytuacji, z którymi spotyka się na co dzień.  
 • Aktywna diagnoza może być wspaniałym narzędziem wspierającym proces rekrutacji danego handlowca do pracy na konkretnym stanowisku w danej firmie.
 • Dzięki niej, osoba prowadząca proces rekrutacji (oraz sam kandydat) może dowiedzieć się, jaki jest realny poziom umiejętności handlowych prezentowany przez przedstawiciela/handlowca w zdefiniowanych, kluczowych dla danego stanowiska obszarach.
 • Aktywna diagnoza uruchamia proces głębokiej autorefleksji dotyczącej aktualnego sposobu stosowania kluczowych kompetencji, jakości sposobu handlowania oraz pożądanych kierunków rozwoju u przedstawicieli/handlowców, biorących w niej udział.
 • Dzięki diagnozie, otrzymujesz dokładny plan działań rozwojowych, dedykowanych danemu , przedstawicielowi/handlowcowi do wykorzystania przy rekrutacji, planowaniu szkoleń lub pracy indywidualnej (Indywidualnego coachingu handlowego).
 • Diagnoza ta może być punktem wyjścia i zarazem odniesienia w definiowaniu efektów podejmowanych działań edukacyjno-rozwojowych przedstawicieli/handlowców.
Co to jest?
 • Proces diagnostyczny, skoncentrowany na badaniu sposobów stosowania w praktyce i aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji handlowych poszczególnych przedstawicieli/handlowców.
 • Proces aktywnej diagnozy odbywa się w relacji z coachem prowadzącym diagnozę online.
 • Aktywna diagnoza sposobu stosowania poszczególnych miękkich kompetencji handlowych danego przedstawiciela/handlowca w wybranych obszarach relacji biznesowej.
 • Badanie skoncentrowane na analizie sposobu działania  przedstawiciela/handlowca w relacji z klientem w kluczowych fragmentach jego pracy.
 • Diagnozuje zarówno Atuty, jak i Rezerwy w stosowaniu konkretnych umiejętności handlowych na poziomie operacyjnym.
 • Jest wspaniałym uzupełnieniem diagnozy narzędziowej przy zastosowaniu badania kwestionariuszowego, dającym realny obraz stosowania poszczególnych umiejętności przez danego przedstawiciela/handlowca w praktyce.
Procedura
 • Zdefiniowanie we współpracy z danym handlowcem/decydentem kluczowych obszarów handlowania, do których ma odnosić się diagnoza jego umiejętności.
 • Zdefiniowanie specyficznych celów do realizacji przez danego handlowca/przedstawiciela w wybranych obszarach oraz jego głównych interesów zaangażowanych w realizację tych celów.
 • Zdefiniowanie i wybór zachowań i reakcji klientów, stanowiących dla handlowca/przedstawiciela wyzwanie w kontekście współpracy z nimi.
 • Przygotowanie „scenariusza” potencjalnych trudności, z którymi spotyka się dany handlowiec/przedstawiciel we współpracy z klientami podczas swoich celów.
 • Przeprowadzenie scenek diagnostycznych w oparciu o przygotowane scenariusze z udziałem danego handlowca/przedstawiciela w relacji z coachem, podgrywającym rolę klienta.
 • Analiza Atutów i Rezerw w sposobach pracy stosowanych przez niego w danych scenkach. Autorefleksja handlowca/przedstawiciela, sesja informacji zwrotnych od coacha prowadzącego diagnozę.
 • Podsumowanie, wybór elementów do doskonalenia i zaplanowanie pracy rozwojowej poszczególnych umiejętności handlowych w kontekście zdiagnozowanych Rezerw.
Warunki finansowe
 • Przygotowanie i przeprowadzenie aktywnej diagnozy w relacji z coachem, analiza Atutów i Rezerw w pracy  handlowca/przedstawiciela w wybranych obszarach, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej procesu rozwoju jego konkretnych umiejętności  – 1500 PLN za 1godzinę.
 • Możliwość zamówienia dodatkowych sesji aktywnej diagnozy w razie potrzeby uwzględnienia większej ilości koniecznych do diagnozy umiejętności danego handlowca/przedstawiciela. Koszt każdej, kolejnej sesji wynosi 1200 PLN za godzinę.
 • Czas trwania sesji min. 1 godzina, max. 2 godziny.
Zamów diagnozę online
Zobacz także
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Autorskie narzędzie oparte o ponad 32 letnią praktykę budowania, doskonalenia i rozwoju miękkich kompetencji managerskich we współpracy z szefami wszystkich szczebli.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!