Aktywna Diagnoza Miękkich Kompetencji Managerskich w Relacji z Coachem​ Online

Co to daje? – możliwe korzyści
 • Wynikiem diagnozy” jest „fotografia” aktualnego stanu stosowania oraz  jakości miękkich kompetencji managerskich danego managera w codziennej praktyce zarządzania.
 • Aktywna diagnoza ta daje precyzyjny obraz Atutów oraz Rezerw w sposobach pracy danego szefa, co przekłada się na definicję jego konkretnych potrzeb rozwojowych w kluczowych obszarach zarządzania.
 • Aktywna diagnoza opiera się na bezpośrednim doświadczeniu sposobu działania danego szefa w relacji z coachem i tym samym zmniejsza ryzyko subiektywnego oglądu stanu kompetencji, który może być  przez szefa zniekształcony i odbiegać od rzeczywistości.
 • Daje ona możliwość realnej weryfikacji sposobów radzenia sobie przez danego managera z typowymi trudnymi reakcjami i zachowaniami podwładnych w typowych dla niego sytuacjach zawodowych.
 • Efektem aktywnej diagnozy jest wskazanie konkretnych umiejętności do dalszego doskonalenia i rozwoju przez szefa w wybranych obszarach oraz w kontekście konkretnych sytuacji, z którymi spotyka się na co dzień.  
 • Aktywna diagnoza może być wspaniałym narzędziem wspierającym proces rekrutacji danego managera do pracy na konkretnym stanowisku w danej firmie.
 • Dzięki niej, osoba prowadząca proces rekrutacji (oraz sam kandydat) może dowiedzieć się, jaki jest realny poziom umiejętności managerskich prezentowany przez szefa w zdefiniowanych, kluczowych dla danego stanowiska obszarach.
 • Aktywna diagnoza uruchamia proces głębokiej autorefleksji dotyczącej aktualnego sposobu stosowania kluczowych kompetencji, jakości sposobu zarządzania oraz pożądanych kierunków rozwoju u szefów biorących w niej udział.
 • Dzięki diagnozie, otrzymujesz dokładny plan działań rozwojowych, dedykowanych danemu managerowi, do wykorzystania przy rekrutacji, planowaniu szkoleń lub pracy indywidualnej (Indywidualnego coachingu managerskiego).
 • Diagnoza ta może być punktem wyjścia i zarazem odniesienia w definiowaniu efektów podejmowanych działań edukacyjno-rozwojowych kadry zarządzającej.
Co to jest?
 • Proces diagnostyczny, skoncentrowany na badaniu sposobów stosowania w praktyce i aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji managerskich poszczególnych managerów.
 • Proces aktywnej diagnozy odbywa się w relacji z coachem prowadzącym diagnozę online.
 • Aktywna diagnoza sposobu stosowania poszczególnych miękkich kompetencji managerskich danego szefa w wybranych obszarach zarządzania.
 • Badanie skoncentrowane na analizie sposobu działania szefa w relacji z podwładnymi/zespołem w kluczowych fragmentach jego pracy.
 • Diagnozuje zarówno Atuty, jak i Rezerwy w stosowaniu konkretnych umiejętności managerskich na poziomie operacyjnym.
 • Jest wspaniałym uzupełnieniem diagnozy narzędziowej przy zastosowaniu badania kwestionariuszowego, dającym realny obraz stosowania poszczególnych umiejętności przez danego szefa w praktyce.
Procedura
 • Zdefiniowanie we współpracy z danym managerem kluczowych obszarów zarządzania, do których ma odnosić się diagnoza jego umiejętności.
 • Zdefiniowanie specyficznych celów do realizacji przez danego managera w wybranych obszarach oraz jego głównych interesów zaangażowanych w realizację tych celów we współpracy z podwładnymi.
 • Zdefiniowanie i wybór zachowań i reakcji podwładnych stanowiących dla szefa wyzwanie w kontekście współpracy z nimi w wybranych obszarach.
 • Przygotowanie „scenariusza” potencjalnych trudności, z którymi spotyka się dany manager we współpracy z podwładnymi oraz w realizacji celów w tych obszarach.
 • Akcja. Przeprowadzenie scenek diagnostycznych w oparciu o przygotowane scenariusze z udziałem danego managera w relacji z coachem, podgrywającym rolę podwładnego/zespołu.
 • Analiza Atutów i Rezerw w sposobach pracy stosowanych przez szefa w danych scenkach. Autorefleksja managera, sesja informacji zwrotnych od coacha prowadzącego diagnozę.
 • Podsumowanie, wybór elementów do doskonalenia i zaplanowanie pracy rozwojowej poszczególnych umiejętności managera w kontekście wybranych obszarów zarządzania.
 • Manager biorący udział w diagnozie otrzymuje (na życzenie) zapis video z przeprowadzonych scenek diagnostycznych.
Warunki finansowe
 • Przygotowanie i przeprowadzenie aktywnej diagnozy w relacji z coachem, analiza Atutów i Rezerw w pracy szefa w wybranych obszarach, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej procesu rozwoju jego konkretnych umiejętności  – 1500 PLN za 1 godzinę.
 • Możliwość zamówienia dodatkowych sesji aktywnej diagnozy w razie potrzeby uwzględnienia większej ilości koniecznych do diagnozy umiejętności danego managera. Koszt każdej, kolejnej sesji wynosi 1200 PLN za 1 godzinę.
 • Czas trwania sesji min. 1 godzina, max. 2 godziny.
Zamów diagnozę online
Zobacz także
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Nic nie daje tak dobrych możliwości diagnostycznych poszczególnych kompetencji, jak realny kontakt z osobą, która je w danym momencie stosuje.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!