Efektywne rekrutacje

HR oraz HRBP w roli Rekrutera

Efektywna rekrutacja pracowników warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Wszyscy dobrze wiemy, jak trudnym bywa znalezienie i zrekrutowanie pożądanego pracownika oraz utrzymanie go na dłużej w organizacji. Od jakości procesu rekrutacyjnego, adekwatnej weryfikacji kompetencji kandydata, zrozumienia źródeł jego motywacji, zawarcia satysfakcjonującego obie strony kontraktu opartego na relacji Dorosły – Dorosły zależy bardzo wiele. Można to robić efektywnie i z klasą.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę efektywnego rekrutowania pracowników.
 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • Osób wchodzących w rolę managera rekrutującego pracowników.
 • Wszystkich, pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Definiowania precyzyjnych oczekiwań co do preferowanych cech kandydatów.
 • Budowania dobrego kontaktu i relacji z kandydatem, sprzyjającej konstruktywnej rekrutacji.
 • Weryfikowania pożądanych cech u kandydata zarówno w formach biernych, jak i aktywnymi metodami.
 • Rozpoznawania kluczowych cech osobowości kandydata i wykorzystywania ich w procesie rekrutacji.
 • Zawierania kontraktów z rekrutowanymi z uwzględnieniem procesu negocjacji, w perspektywie gry handlowej.
 • Radzenia sobie z oporem kandydatów oraz wywieraną przez nich presją na warunki zatrudnienia.

W PROGRAMIE:

 • Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z osobą rekrutowaną
  • Odsłanianie siebie (nazywanie swoich intencji, interesów, emocji itp.),
  • Zdobywanie informacji, zadawanie pytań (w tym tzw. trudnych),
  • Aktywne słuchanie z wykorzystaniem parafrazy, rozpoznawanie i wyodrębnianie interesów osoby rekrutowanej.
 • Definiowanie pożądanych cech kandydata pod kątem wymagań określonego stanowiska pracy. Sprowadzanie opisowych, pożądanych cech kandydata na operacyjny poziom konkretnych zachowań.
 • Sposoby weryfikowania pożądanych cech u kandydata (CV, wywiad, referencje).
 • Weryfikowanie stopnia reprezentacji pożądanych cech u kandydata w formie aktywnej (budowanie i przeprowadzanie psychodram z udziałem rekrutowanych).
 • Budowanie precyzyjnej listy możliwych intencji do zadawanych kandydatom pytań, proponowanych rozwiązań, formy współpracy z rekrutowanym (praca w podgrupach, burza mózgów, trening w parach).
 • Budowanie puli możliwych interesów kandydatów, do których odnosić się można podczas procesu rekrutacji (ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze współpracy b2b).
 • Rozpoznawanie głównych typów osobowości kandydatów (programy informacyjne NLP), które warto uwzględniać w procesie przedstawiania oferty współpracy – ze szczególnym naciskiem na uwzględnianie programu Ja, Cele i Problemy.
 • Budowanie spójnego przekazu proponowanej oferty współpracy kandydatom oraz dostosowywanie tego przekazu do możliwych interesów oraz typów ich osobowości.
 • Model przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej w duchu rozpoznawania interesów rekrutowanego pod kątem możliwych form współpracy z Firmą. Trenowanie nazywania możliwych intencji, zadawania pytań na ważne z punktu widzenia Firmy tematy oraz klaryfikacji z użyciem parafrazy.
 • Budowanie i trenowanie umiejętności negocjacyjnych oraz postawy asertywnej. Główne założenia gry handlowej i postawy kupieckiej podczas ustalania warunków współpracy. Trenowanie modelu targowania się, odmowy handlowej, szukania wyjścia z impasu, w duchu poszukiwania wspólnych interesów.
 • Radzenie sobie z oporem kandydata, reagowanie na przejawy niechęci z jego strony do proponowanych form współpracy.
 • Budowanie użytecznego planu/scenariusza rozmowy oraz puli niezbędnych informacji, potrzebnych w trakcie prowadzenia rozmów, spotkań i ustalania warunków współpracy z rekrutowanym.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!