Kluczowe kompetencje managerskie

HR oraz HRBP w roli Szefa

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Trudno być partnerem we współpracy dla managerów w organizacji nie rozumiejąc istoty roli szefa oraz kluczowych dylematów, które musi rozstrzygać w codziennej współpracy z podwładnymi. Dostarczamy okazji do doświadczenia specyfiki „stałych fragmentów gry” w relacji szefa z podwładnymi oraz przećwiczenia adekwatnych do nich modeli działania. Po tej dawce praktyki nie będzie to dla Ciebie jedynie wyobrażeniem czy teorią.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • Osób wchodzących w rolę szefa.
 • Wszystkich, pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Rozumienia, definiowania i komunikowania specyficznej relacji szefa z podwładnymi (szczególnie przez szefów obejmujących nowe stanowisko).
 • Formułowania i przekazywania systemu wartości szefa oraz jego wymagań w stosunku do zespołu podwładnych, nazywania czytelnie reguł gry we wzajemnej współpracy.
 • Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych do wzięcia odpowiedzialności (wypracowanie i użycie modelu).
 • Nagradzania i karania pracowników z wykorzystaniem dużej puli motywacyjnej.
 • Radzenia sobie ze zjawiskiem marudzenia i „niedasizmu” ze strony pracowników.
 • „Odtruwania” osłabionych pracowników i pomagania im (a nie wyręczania) w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
 • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych, zamiast destrukcyjnych ocen.
 • Rozwiązywania konfliktów posługując się kategoriami interesów i problemów, a nie stanowisk i argumentów.
 • Wchodzenia w rolę mediatora, a nie sędziego w sytuacjach konfliktu interesu między podwładnymi, gdzie nie istnieje rozstrzygająca reguła.

W PROGRAMIE:

Zarządzanie i kierowanie – szef jako zawód:

 • Istota roli szefa, pomiędzy koleżeństwem a dystansem – szanse, zagrożenia i pułapki w budowaniu relacji z podwładnymi,
 • Szef jako lider – destrukcyjne i konstruktywne sposoby działania managera w relacjach z podwładnymi,
 • Jakie zmiany własnego wizerunku musi przeprowadzić by wejść w nową rolę? Trudności wynikające z „wybicia się” z własnego grona – zespołu/pracowników.

Efektywne przekazywanie trudnych decyzji – szef w polu decyzji:

 • Pułapki i szanse w przekazywaniu trudnych komunikatów podwładnym,
 • Efektywne komunikowanie poleceń i wdrażanie trudnych decyzji z uwzględnieniem motywacji podwładnych,
 • Sposoby zarządzania ludźmi dostosowywane do indywidualnych preferencji podwładnych, które zwiększają efektywność managera,
 • Zasady dotyczące skutecznego delegowania zadań oraz różnych metod przekazywania kompetencji wspierające postawy odpowiedzialnego zaangażowania się w ich realizację po stronie podwładnych,
 • Zmniejszanie ryzyka wchodzenia w dyskusję i podważania zasadności trudnych decyzji szefa przez podwładnych.

Motywowanie pracowników – system wartości szefa, algorytmy egzekwowania i stosowania sankcji oraz doceniania podwładnych:

 • Definiowanie i komunikowanie podwładnym swojego systemu wartości, kluczowych interesów oraz użytecznych dla szefa reguł współpracy z Zespołem,
 • Istotne czynniki, które mają wpływ na wzrost motywacji do działania oraz warunki, których spełnienie jest konieczne do maksymalnej motywacji pracowników,
 • Algorytmy stosowania sankcji i doceniania, pozwalające motywować podwładnych, budować ich odpowiedzialność oraz wzmacniać wizerunek szefa w ich podwładnych,
 • Rozszerzenie listy możliwych sankcji i dolegliwości oraz nagród i sposobów doceniania w odniesieniu do wiedzy na temat specyficznych motywatorów podwładnych. Zmniejszanie poczucia bezradności szefa w obliczu potrzeby negatywnych i pozytywnych reakcji na zachowania pracowników.

Szef w polu negocjacji:

 • Ćwiczenie używania algorytmu negocjacji WIN-WIN, który umożliwia wychodzenie z impasu w obliczu rozbieżnych stanowisk, wciąganie podwładnych i współpracowników do współpracy oraz szukanie rozwiązań problemów w duchu współpracy i kształtowania odpowiedzialnych postaw.
 • Pułapki oraz szanse w sposobach rozwiązywania codziennych sytuacji konfliktowych z podwładnymi i współpracownikami.

Szef w sytuacji prośby:

 • Jak rozmawiać z przełożonym, współpracownikami oraz podwładnymi, kiedy mogę ich jedynie o coś poprosić?
 • Ćwiczenie stosowania  algorytmu od “prośby do negocjacji”,  który wymusza postawę odpowiedzialności i zjednuje przełożonego do współpracy.

Radzenie sobie ze spadkiem motywacji w zespole:

 • Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w obszarach, na które mają wpływ ?
 • Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i pracownikami i zjawiskiem „niedasizmu” w Zespole.
 • Metody „odtruwania” i wzmacniania motywacji podwładnych oraz przeciwstawiania się destrukcyjnym przejawom osłabiania osób z Zespołu.

Szef w roli mediatora.

 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole, „zmuszając” podwładnych do współpracy i odpowiedzialnej postawy?
 • Jak wykorzystywać twórczy potencjał konfliktów, wspierając zachowania konstruktywne oraz postawę „nie zamiatania trudnych spraw pod dywan”?

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!