Niezbędnik Managera - 2 warszaty

Psychologiczne aspekty zarządzania

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Zbiór użytecznych standardów reagowania w „stałych fragmentach gry” w relacjach managera z podwładnymi. Wychodzenie ze swojego obszaru komfortu i rutyny w relacjach z pracownikami oraz poszukiwanie i uwzględnianie adekwatnych dla nich źródeł motywacji.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztaty te przeznaczone są dla:

 • Szefów szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z podwładnymi, poprzez stosowanie sprawdzonych „narzędzi” w „stałych fragmentach gry” w relacjach z nimi.
 • Managerów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy u swoich podwładnych, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli.
 • Szefów szukających skutecznych metod docierania do motywacji swoich podwładnych.
 • Doświadczonych szefów pragnących poszerzyć swoje spojrzenie na psychologiczne aspekty relacji szef-podwładny, jak również szefów wywodzących się z grupy dotychczasowych współpracowników oraz rozpoczynających swoją karierę zawodową w tej roli.

Tematyka:

 • Rozumienie i adekwatne wykorzystywanie specyfiki roli szefa w relacjach z podwładnymi
 • Sposoby czytelnej komunikacji z podwładnymi
 • Delegowanie zadań w obliczu oporu ze strony pracowników
 • Budowanie postaw odpowiedzialnych wobec wyzwań i pojawiających się problemów
 • Budowanie autorytetu w oparciu o wartości szefa
 • Obszary motywacji pracowników
 • Radzenie sobie z marudzeniem, “niedasizmem” i zjawiskiem “zatrucia” motywacji
 • Pozafinansowe karanie i nagradzanie
 • Wychodzenie z impasu w oparciu o rozumienie wspólnych interesów
 • Wciąganie do współpracy
 • Mediacje konfliktów

Warsztat I

Komunikacja – podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:

 • Odsłanianie intencji, emocji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom u podwładnych,
 • Trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o podwładnym oraz podejmowanie ważnych/trudnych tematów,
 • Aktywne słuchanie i słyszenie – rozpoznawanie i Parafraza interesów podwładnego, zapobieganie nieporozumieniom oraz otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb pracownika.

Zarządzanie i kierowanie – szef jako zawód:

 • Istota roli szefa, pomiędzy koleżeństwem a dystansem – szanse, zagrożenia i pułapki w budowaniu relacji z podwładnymi,
 • Szef jako lider – destrukcyjne i konstruktywne sposoby działania managera w relacjach z podwładnymi,
 • Jakie zmiany własnego wizerunku musi przeprowadzić by wejść w nową rolę? Trudności wynikające z „wybicia się” z własnego grona – zespołu/pracowników.
 • Szef „z jajami”, „z ikrą” – Główne zadania, jakie ma do wykonania manager oraz warunki , które musi spełnić, aby maksymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał stając się liderem w oczach pracowników.

Efektywne przekazywanie trudnych decyzji – szef w polu decyzji:

 • Pułapki i szanse w przekazywaniu trudnych komunikatów podwładnym,
 • Efektywne komunikowanie poleceń i wdrażanie trudnych decyzji z uwzględnieniem motywacji podwładnych,
 • Sposoby zarządzania ludźmi, dostosowywane do indywidualnych preferencji podwładnych, które zwiększające efektywność managera,
 • Zasady dotyczące skutecznego delegowania zadań oraz różnych metod przekazywania kompetencji zwiększając postawy odpowiedzialnego zaangażowania się w ich realizację po stronie podwładnych,
 • Zmniejszanie ryzyka wchodzenia w dyskusję i podważania zasadności trudnych decyzji szefa przez podwładnych.

Motywowanie pracowników – system wartości szefa, algorytmy egzekwowania i stosowania sankcji oraz doceniania podwładnych

 • Definiowanie i komunikowanie podwładnym swojego systemu wartości, kluczowych interesów oraz użytecznych dla szefa reguł współpracy z Zespołem,
 • Istotne czynniki, które mają wpływ na wzrost motywacji do działania oraz warunki, których spełnienie jest konieczne do maksymalnej motywacji pracowników,
 • Algorytmy stosowania sankcji i doceniania, pozwalające motywować podwładnych, budować ich odpowiedzialność oraz wzmacniać wizerunek szefa w oczach podwładnych.
 • Rozszerzenie listy możliwych sankcji i dolegliwości oraz nagród i sposobów doceniania w odniesieniu do wiedzy na temat specyficznych motywatorów podwładnych. Jak nie czuć się bezradnym w obliczu potrzeby negatywnych i pozytywnych reakcji szefa na zachowania pracowników?

Warsztat I​I

Szef w polu negocjacji

 • Ćwiczenie używania algorytmu negocjacji WIN-WIN, który umożliwia wychodzenie z impasu w obliczu rozbieżnych stanowisk, wciąganie podwładnych i współpracowników do współpracy oraz szukanie rozwiązań problemów w duchu współpracy i kształtowania odpowiedzialnych postaw.
 • Pułapki oraz szanse w sposobach rozwiązywania codziennych sytuacji konfliktowych i rozbieżnymi interesami stron.

Szef w sytuacji prośby

 • Jak rozmawiać z przełożonym, współpracownikami oraz podwładnymi, kiedy mogę ich jedynie o coś poprosić?
 • Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który wymusza postawę odpowiedzialności i zjednuje przełożonego do współpracy.

Radzenie sobie ze spadkiem motywacji w zespole

 • Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w polu, na który mają wpływ ?
 • Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i pracownikami i zjawiskiem „niedazsizmu” w Zespole.
 • Metody „odtruwania” i wzmacniania motywacji podwładnych oraz przeciwstawiania się destrukcyjnym przejawom osłabiania osób z Zespołu.

Szef w roli mediatora

 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole, „zmuszając” podwładnych do współpracy i odpowiedzialnej postawy?
 • Jak wykorzystywać twórczy potencjał konfliktów wspierając zachowania konstruktywne oraz postawę „nie zamiatania trudnych spraw pod dywan”?

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!